Privacyverklaring Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk luchtfotografie.

Inleiding 

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met  daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.  

Verantwoordelijke 

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Gerhard van Roon, volgens KVK dossier dossiernummer 27339469  gebruiker van de handelsnamen Fotobureau Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk.

Persoonsgegevens die worden verwerkt   

Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk verwerkt de volgende persoonsgegevens:  

Algemene persoonsgegevens: 

☐  achternaam 

☐  voornamen 

☐  adres 

☐  telefoonnummer 

☐  e-mailadres 

☐  domeinnaam 

☐  eventueel bankrekeningnummer 

☐  klantnummer/lidmaatschapsnummer 

☐  factuurnummer 

☐  eventueel BSN-nummer 

 Bijzondere persoonsgegevens: 

GEEN

Verwerkingsgrond  

Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: 

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; 

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Gerhard van Roon met betrokkene heeft  gesloten; 

c. Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk een wettelijke verplichting dient na te komen;

d. een gerechtvaardigd belang van Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk aan betrokkene. 

Verwerkingsdoel 

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:  

☐  uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene; 

☐  facturatie;

☐  afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten;

☐  informatie over wijzigen producten en diensten;

☐  marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;

☐  telefonisch contact, e-mailcontact;

☐  uitvoering wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde verwerkingen 

Gegevens zijn opgenomen in een digitaal adresboek dat gehost is bij Apple.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te  zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk blijft verantwoordelijk  voor deze verwerkingen. 

Bewaarduur van persoonsgegevens 

Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk  zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: 

- Wettelijke grondslag: Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. 

- Marketingdoeleinden: 5 jaar 

- Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 5 jaar

- Telefonisch contact: 10 jaar 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk (kijk hier voor meer informatie) of door middel van telefoon of e-mail. Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.   

Gebruik van cookies op website 

Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 

optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Beveiliging van de door Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk vastgelegde persoonsgegevens 

Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gerhard van Roon. 

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk onverwijld contact op met deze betrokkenen.  

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk. Klik hier voor de contactgegevens.

Intrekken toestemming 

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Gerhard van Roon en Kunst en Vliegwerk schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). 

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Den Haag 30 april 2018. Overeenkomst in lijn met het door DuPho verstrekte model.